Misja i wizja CKZ

Misją Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie jest

 • Wyposażenie uczniów i słuchaczy w kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową.
 • Stwarzanie każdemu uczniowi i słuchaczowi warunków do rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości.
 • Kształtowanie umiejętności i postaw zawodowych umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.
 • Kształtowanie twórczych postaw zawodowych uczniów i słuchaczy wykazujących zrozumienie idei uczenia się przez całe życie.
 • Kreowanie postaw społecznych uczniów i słuchaczy oraz pozytywnej motywacji do działań i decyzji.

Wizja Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

 • Centrum stwarza wszystkim uczniom i słuchaczom warunki do realizacji ich ambicji zawodowych.
 • Dostosowuje działalność do zapotrzebowania rynku pracy.
 • Centrum dysponuje nowoczesnym wyposażeniem uwzględniającym najnowsze techniki wytwarzania.
 • Zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Jest placówką wspierającą idee uczenia się przez całe życie.
 • Jest głównym ośrodkiem egzaminacyjnym w Małopolsce do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • Współpracuje z innymi ośrodkami kształcenia zawodowego w kraju i za granicą, pracodawcami i organizacjami społecznymi dla ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.
 • Centrum jest aktywnym uczestnikiem rynku pracy społeczności lokalnej i regionu, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status