Centrum Kompetencji Zawodowych – kursy i szkolenia dla uczennic i uczniów szkół zawodowych

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 zaprasza do wzięcia udziału w projektach adresowanych do wszystkich uczniów/uczennic w placówkach kształcenia zawodowego z branż:
budowlanej – zobacz szczegółowe informacje i aktualną ofertę szkoleń
mechanicznej i mechatronicznej – zobacz szczegółowe informacje i aktualną ofertę szkoleń
elektryczno-elektronicznej – zobacz szczegółowe informacje i aktualną ofertę szkoleń
Co to jest Kurs Umiejętności Zawodowych? —> Przeczytaj

Pobierz dokumenty do projektu:
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy
Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

W/w projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W ramach projektu utworzone zostały Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status