Rekrutacja na KKZ

Pragniemy poinformować, że już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2024/2025.
Zobacz ofertę —> Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2024/2025


Przypominamy, że kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego skierowaną do osób dorosłych pozwalającą na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności, wspomożenia rozwoju swojej kariery zawodowej.
Kursy organizowane przez Centrum są nieodpłatne.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

I. TERMINY REKRUTACJI

Z uwagi na duże zainteresowanie kursami i ograniczoną liczbę miejsc prosimy o nieodkładanie decyzji o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych na ostatnią chwilę. Jednym z kryteriów przyjęcia jest kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie “Prawo oświatowe” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) —> zobacz

Zachęcamy do kontaktu i zapisów: telefon 12 422 26 70, e-mail: kontakt@ckz.krakow.pl
Szczegółowe terminy rekrutacji:
1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 20.05.2024 r. do 07.06.2024 r. w tym:
a) składanie dokumentów: od 20.05.2024 r. do 29.05.2024 r.
b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 05.06.2024 r.
c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 07.06.2024 r.

2. Termin postępowania uzupełniającego: od 10.06.2024 r. do 30.08.2024 r. w tym:
a) składanie dokumentów: 10.06.2024 r. do 23.08.2024 r.
b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 28.08.2024 r.
c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 30.08.2024 r.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się ze:
Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie –> Statut Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie.
Pragniemy poinformować, że uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu Centrum.
Zachęcamy również do przeczytania najczęściej zadawanych pytań —> zobacz

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1. Wniosku o przyjęcie –> Wniosek
oraz
2. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) –> Zdobądź skierowanie
3. Oświadczenia o przygotowaniu do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy tylko kandydatów na kursy z branży motoryzacyjnej MOT.02, MOT.04, MOT.05 i MOT.06 – posiadanie prawa jazdy nie jest obowiązkowe w momencie zapisu na kurs, w przypadku osób nieposiadających prawa jazdy w ramach kursu organizowane jest przygotowanie do egzaminu w kategorii A2 lub B) -> Oświadczenie-prawo jazdy

Informujemy, że na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum przyjmuje się tylko tych Kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).
Nie ma możliwości złożenia wniosku o przyjęcie na kurs bez zaświadczenia lekarskiego.

Do wniosku można dołączyć dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (złożenie poniższych dokumentów nie jest obowiązkowe):
– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych —> Oświadczenie – brak kwalifikacji
– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata —> Oświadczenie – wielodzietność
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
– dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców Kandydata
– dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa lub dziecka Kandydata
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

III. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Centrum od od 20 maja 2024 r., ul. Krupnicza 42a, pokój 112 (1 piętro).
W dniach od 20.05.2024 r. do 29.05.2024 r. dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 14.00 (od poniedziałku do piątku)

W przypadku braku możliwości stawienia się w Centrum w tych dniach i godzinach bardzo prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, co pozwoli na umówienie innego terminu złożenia dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Centrum:

31-123 Kraków
ul. Krupnicza 42a
Telefon: +48 12 422 26 70
E-mail: kontakt@ckz.krakow.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status