Zasady prowadzenia szkoleń

1. Szkolenia prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie mają związek z potrzebami rynku i odbiorców.

2. Zgłoszenie na szkolenie może nastąpić w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, albo osobiście w siedzibie Centrum. Przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia Karty zgłoszeniowej na szkolenie. W przypadku szkoleń dłuższych niż 60 godzin na prośbę Uczestnika Centrum podpisuje z Uczestnikiem umowę regulującą szkolenie, oraz opisującą prawa i obowiązki każdej ze stron.

3. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe podsumowujące treści szkolenia.

4. Podczas szkoleń wykorzystywane są różnorodne i angażujące Uczestników metody kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego.

5. Uczestnicy szkolenia mają prawo po jego zakończeniu do bezpłatnej konsultacji, której celem jest utrwalenie efektów kształcenia. Chęć odbycia konsultacji należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Centrum, lub poprzez pocztę elektroniczną.

6. Szkolenia podsumowywane są ankietą ewaluacyjną, której celem jest badanie zadowolenia Uczestników i podnoszenie jakości kształcenia.

7. Szkolenia objęte są nadzorem opiekuna merytorycznego, którego obowiązkiem jest dbanie o jego prawidłowy przebieg i jakość.

8. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz dbającą o swój rozwój osobisty i zawodowy.

9. Szkolenia prowadzone są zgodnie z podanym do informacji Uczestników harmonogramem.

10. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut, po których Uczestnikom szkolenia przysługuje 5-minutowa przerwa. W przypadku bloków szkolenia dłuższych niż 5 godzin, po każdych 4 godzinach dydaktycznych Uczestnikom szkolenia przysługuje przynajmniej 15-minutowa przerwa.

11. Szkolenia odbywają się w salach i pracowniach CKZ, zapewniających dostęp do różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych, umożliwiających uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia.

12. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat i/lub zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Wydanie certyfikatu i/lub zaświadczenia uzależnione jest od opanowania przez Uczestnika umiejętności i wiedzy objętych programem szkolenia oraz uregulowaniem należności za szkolenie.

13. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia, niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą lub zastrzeżeń do jakości pracy trenera. Reklamację należy złożyć osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Centrum lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacja jest rozpatrywana przez opiekuna merytorycznego szkolenia w ciągu dwóch tygodni od jej złożenia. W przypadku zasadności reklamacji Uczestnik ma prawo do rekompensaty w postaci zwrotu części lub całości ceny szkolenia, lub bezpłatnego odbycia szkolenia w kolejnym terminie.

14. Niniejsze Zasady prowadzenia szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 obowiązują od 1 września 2019 r. Wszelkie uwagi dotyczące jakości szkoleń prosimy składać za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście w siedzibie Centrum.


Dane kontaktowe:
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 42a
e-mail: kontakt@ckz.krakow.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status